:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
 

วันที่ / เดือน / ปี พ.ศ.

กิจกรรม

 

20 มิถุนายน 2556

กิจกรรมวันไหว้ครู (รุ่งประชา)

 

27 มิถุนายน 2556

กิจกรรมไหว้ครู (เทเวศร์)

 

12, 15 กรกฎาคม 2556

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

 

19 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

25 กรกฎาคม 2556

ทัศนศึกษา ป.5 – 6

 

26 กรกฎาคม 2556

ทัศนศึกษา ป.1 – 4

 

9 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

26 – 30 สิงหาคม 2556

สัปดาห์วิชาการ และ O-TOP ประถม

 

2-4 ตุลาคม 2556

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

 

14 ตุลาคม 2556

เปิดเรียน SUMMER

 

4 พฤศจิกายน 2556

เปิดภาคเรียนที่ 2/2556

 

15 พฤศจิกายน 2556

กิจกรรมวันลอยกระทง

 

25 พฤศจิกายน 2556

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ป.1-3

 

25 – 29 พฤศจิกายน 2556

สัปดาห์กีฬาสี

 

4 ธันวาคม 2556

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

20 – 21 ธันวาคม 2556

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ป.4 – 6

 

24 ธันวาคม 2556

กิจกรรมวันคริสต์มาส

 

27 ธันวาคม 2556

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

 

6,8 มกราคม 2557

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

 

25,27 กุมภาพันธ์ 2557

นักเรียนชั้น ป.6 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

 

28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557

กิจกรรมอำลา – อาลัย นักเรียนชั้น ป.6

 

3 – 5 มีนาคม 2557

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

 

18 มีนาคม 2557

ประกาศผลสอบ