ทำความสะอาดใหญ่ ( มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก ) รุ่งประชา