ทำความสะอาดใหญ่ ( มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก ) เทเวศร์