หน้าแรก

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด

แผนที่ตั้ง

ติดต่อ/สอบถาม

ประกาศ ด่วน!!! >>> TPR Summer Camp 2015  25 มีนาคม – 30 เมษายน >>> : เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป  :: โรงเรียนธรรมภิรักษ์ / อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ >>> :: รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2556 นี้ ที่ห้องการเงินของโรงเรียน :: รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ TPR Day Care เลือกเรียนสายสามัญ, Extra – English Program, Tri – Genius เน้นเก่งคณิต คิดเป็นวิทยาศาสตร์ สื่อสารคล่อง 2 ภาษา กิจกรรมสร้างสมดุลสมอง :: สอบถามรายละเอียด 02-4335509, 02-4335512, 02-4344133-35 :: เทเวศร์ 02-2813983
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO

 

 

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
 

โรงเรียนธรรมภิรักษ์และโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เป็นโรงเรียนเอกชนเครือคาทอลิก
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดยมาสเตอร์สะอาด ธรรมภิรักษ์
เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2513  ขณะนั้นใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ เปิดสอน
ในระดับอนุบาล 1-2 มีนักเรียนไม่ถึง 100 คนต่อมากิจการเจริญก้าวหน้า ได้ขยายสาขาแห่งที่ 2 คือ
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2516 - ปัจจุบัน

         ต่อมาในปีพ.ศ. 2528 ย้ายใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ มาจัดตั้งโรงเรียน  ธรรมภิรักษ์
ถนนรุ่งประชา ทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6

         ปัจจุบันโรงเรียนธรรมภิรักษ์และโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ดำเนินการบริหารโดยทีมงาน
ชุดเดียวกัน การจัดระบบการบริหารงานการเรียนการสอน และบุคลากรเป็นระบบคล้ายกันทั้ง 2 โรงเรียน
มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน จำนวนครู 120 คน ได้รับการประเมิน คุณภาพการศึกษา ทั้ง 2 รอบ  
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.  ทั้ง 2  โรงเรียน
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู ด้านคุณภาพผู้
บริหาร และระบบการจัดการศึกษา

        สำหรับโรงเรียนธรรมภิรักษ์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน
2554 จาก สมศ. ผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากทุกกลุ่มตัวบ่งชี้