:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
About us
Thampirak School is a Catholic private school, established in 1970 by Mr.Sa-ard Thampirak and his wife Mrs.Ratchanee Thampirak. Mr.Sa-ard had worked as a former teacher at St.Gabriel’s College for over 20 years before he founded the school. In 1970, at the beginning, we provided only kindergarten education, then extended to Primary 1-6 in 1985, when it was relocated to the present site.
         Thampirak Theves Kindergarten was founded in 1973, due to the great demand of students. The school provides only early years education until now.
         Today, both schools are run by the same administration with teachers and students’ ratio 1:10. Committed to quality education towards academic excellence, the school was accredited 3 rounds (2001, 2006, 2011) with very good grade for students, teachers and administrators by the Office of the Educational Standard and Quality Assessment
 

Vision and Philosophy

       Thampirak School strives to conserve Thainess, acquires vast international knowledge through educational management that focuses on discipline, moral values and academic excellence.
Thampirak students must acquire :
     - eagerness to know, to learn and to be self-educated
     - skills to analyse, synthesise and solve problems
     - development of constructive mind and personal academic success
     - team work skills to live happily with others
     - universal charity as expressed in the Catholic Education Identity
 

Mission

  1. Design curriculum and organize activities that foster the development
    of all the Four Skills through international educational innovations.
2. Provide the types of learning that enable the students to think, act and
     solve problems profoundly.
3. Provide the teaching staff with modern academic and professional skills.
4. Encourage everyone to practise good values and uphold the teachings
    of his (her) faith.
5. Encourage students to conserve all good Thai cultures and practices to
    instill in them the pride of being Thai.
6. Keep all school personnel happy by providing ample security.
7. Pursue the Catholic Education policy especially the concept of the
    development of the whole person with soul of love and services.
8. Encourage inter- religion activities to foster a spirit of respect and
    tolerance towards other faiths and to live together happily in the
    community.
 

Curriculum Overview     

      All programs adopt the National Curriculum of the Ministry of Education with the add on of Thampirak curriculum, focusing on Mathematics, Science, English and Chinese Mandarin as follow :
 
Standard Program (Kindergarten – Primary 4-6)
       Thampirak’s school curriculum focuses on teaching techniques and International Methods. Teachers are well-trained to apply teaching techniques and materials to make fun learning. Kindergarten Department adopts Montessori, Storyline Method and Whole Language for all subjects and practicing exam papers to get admission to well recognized primary-secondary schools.
   
  Extra English Program (Kindergarten – Primary 4-6)
     The Extra English Program focuses on teaching English 4 skills, making 50% of other subjects. Children acquaint the Language with correct way of using English by native speaking teachers. K.1 children learn 5 hours/week and other level from K.2 – primary 6 learn 10 hours/week.
     Chinese Mandarin is taught by native Chinese teacher through games, songs, rhymes, and daily conversation. This extra language will help children to explore third language which is a well-recognized subject in primary-secondary school nowadays.
     Other areas of learning are based on teaching techniques and international teaching material, the same as the standard program.

New Primary – Tri Genius Program

     Over and above the B.E.2551 Standard Curriculum, Thampirak School is offering
a program named TRI-GENIUS Program, focusing on academic excellence in English, Science and Mathematics. More hours are allotted to these subjects. English is taught mainly by native English speaking teachers. An hour of Mandarin Chinese is also added to the curriculum. We believe this program serves well the need to become ASEAN Community.

Other Facilities

     - Classrooms are big, air-conditioned, equipped with White Board and Multimedia Active Board.
     - Science and Mathematics teaching aids are sourced from abroad.
     - Our new air-conditioned library is very roomy. It houses over 5,000 books and periodicals, e-learning center, multi-media items and search engines. Each week children from first to sixth grade visit the library during class hours. Out of class hour visits are freely available.
     - Activity Room is also available for each class to visit along with a teacher, to let students read or do educational activities to enrich themselves with new knowledge and experiences.