:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
  โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์
  ระบบการทำงานบริหาร งานวิชาการทั้ง 2 โรงเรียนใช้ระบบเดียวกัน บุคลากรมีการผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ทั้ง 2 โรงเรียน คณะครูได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในภายนอกโรงเรียน มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กปฐมวันย ระบบนิเทศการสอน การเยี่ยมชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โรงเรียนมีมาตรฐานเดี่ยวกันด้วยปณิธาน "ห่วงใย ให้ความรัก สร้างความรู้ คู่คุณธรรม"