:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

"ห่วงใย ให้ความรัก สร้างความรู้ คู่คุณธรรม "

        ที่ธรรมภิรักษ์  เราอนุรักษ์ความเป็นไทย รอบรู้กว้างไกลอย่างเป็นสากล ใช้ระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน  คือ  เทิดวินัย  คุณธรรม
นำวิชา ให้นักเรียนเกิดคุณสมบัต

  - ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ - สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานวิชาการของตนเอง
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
- มีคุณลักษณะเป็นคนเพื่อคนอื่นตามอัตลักษณ์การศึกษา คาทอลิก
 

พันธกิจ

 

1. จัดหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
    ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  โดยนำนวัตกรรมและทฤษฏีการเรียนรู้
    จากต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น
    และแก้ปัญหาเป็น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล จัดการเรียน
    การสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาความรู้ และทักษะต่าง ๆ ด้านวิชาชีพ
    อย่างสม่ำเสมอ
4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นศาสนิกชนที่ดีของ
    ศาสนาที่ตนนับถือ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียง รักองค์กร
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย
    เพื่อปลูกจิตสำนึกความภูมิใจในการเป็นคนไทย
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัฒกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
    และบริหารงานให้ทำงานได้คล่องตัว
7. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร มีระบบสวัสดิการที่ดี
8. จัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาคาทอลิก เน้นเรื่องการสร้่างคนเป็นคนเพื่อ
    ผู้อื่น รู้จักรับ รับใช้ ให้อภัย
9. ส่งเสริมกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ให้เกียรติ
    ในการปฏิบัติศาสนกิจของตน