:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
 

 

 
 
  ด้านทักษะวิชาการ
   
-
ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด การทดสอบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
-
คะแนนยอดเยี่ยม ทดสอบความรู้มุ่งสู่มัธยมศึกษา
-
คะแนนสูงสุด สอบคัดเลือกมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย โรงเรียนสตรีวิทยา
-
รองชนะเลิศ 2 ทีม การแข่งขัน English & Math ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ (ภาคภาษาอังกฤษ)
-
โล่รางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับอนุบาล ครั้งที่ 3 ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
-
โล่รางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ชมรมผู้บริหารโรงเรียน
ฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
-
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน” จากโรงเรียน มหรรณพาราม
-
ด.ญ. สุทธิจิต ศิริโชติยะกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายอัจฉริยะสู้โลกเทคโนโลยีและการสื่อสารสากล” ณ ชมวาน รีสอร์ท แอนด์ ฮอร์สคลับ จ.ชลบุรี
 

   


- เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขุนทอง ได้รับเกียรติบัตร
เหรียญทองประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย
หัวข้อ “พลังเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในงาน
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา

- เด็กหญิงปาลิดา กาญจนวุฒิธรรม
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาไทย หัวข้อ “พลังเด็กไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในงานประกวดกล่าว
สุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา

 

- เด็กหญิงธนัญญา พัฒนาพงษ์สถิต
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน ประกวดกล่าว
สุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “พลังเด็กไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในงานประกวดกล่าว
สุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา


 

- เด็กหญิงณัฐณิชา สนชัย
ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ หัวข้อ
 “พลังเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในงาน
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา
 

-เด็กหญิงปานชีวา ภู่ชยพล ได้รับเกียรติบัตร
ชมเชยประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
หัวข้อ “พลังเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
ในงานประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา


- เด็กหญิงพรพิชชา ชิวค้า ได้รับเกียรติบัตร ชมเชย
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ หัวข้อ
“พลังเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในงานประกวด
กล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา
 


- เด็กหญิงญาณพิชญ์ ธีรฉัตรวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

- เด็กหญิงสุทธิจิต ศิริโชติยะกุล ได้รับเกียรติบัตร
คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ณ โรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

- เด็กหญิงญาณพิชญ์ ธีรฉัตรวัฒน์ ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

- เด็กหญิงนิชาภา เพ็ชร์ดี ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
ชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

- เด็กหญิงปภาวีร์ นุ่มตี่ ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม

- ด.ช.อนุศิษฎ์ วชิระเจริญวงศ์ และ ด.ช.พัฒนพร สุขตะโก ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ในงานนิทรรศ์วิชาการ “1 ห้องเรียน 1 โครงงาน เปิดบ้านมหรรณพ์”

- ด.ญ.สุทธิจิต ศิริโชติยะกุล ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันระบายสีตามจินตนาการ รูปเรขาคณิต ในงานนิทรรศ์วิชาการ “1 ห้องเรียน 1 โครงงาน เปิดบ้านมหรรณพ์”

- ด.ช.กัณฑ์พัฒน์ ธนภักดีชัยกุล, ด.ช.ธัชชวิน ลือวิริยะพันธุ์ และ ด.ช.นพกร จิระวรานันท์ได้รับเกียรติบัตรรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ในงานนิทรรศ์วิชาการ “1 ห้องเรียน 1 โครงงาน เปิดบ้านมหรรณพ์”


- ด.ญ.กัญญศร งามแสนเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนนPRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาภาษาอังกฤษและประเภทคะแนนรวม ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.ภูศร งามแสนเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ได้อันดับที่ 1 และประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.เอกสิทธิ์ อุดมมั่นถาวรได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ได้อันดับที่ 1 และประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 3 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.กฤษณมาศ เด่นดวง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ได้อันดับที่ 1 และประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ญาณพิชญ์ ธีรฉัตรวัฒน์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และประเภทคะแนนรวม ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว


- ด.ช.ธาวิน ทรัพย์มหาอุดม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ได้อันดับที่ 1 และประเภทคะแนนรวม ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ปภาวีร์ นุ่มตี่ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนนPRE – GIFTED & EP’56 ประเภทคะแนนรวม ป.3 ได้อันดับที่ 3ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.สราวดี รัตนสมพงศ์พร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาภาษาอังกฤษและประเภทคะแนนรวม ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ณัทธมนต์ เมฆธน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และประเภทคะแนนรวม ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.ภคชนม์ เจติยสุวรรณ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขต และประเภทคะแนนรวม ป.5 ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.วิมพ์กมล หิรัญรักษ์พัฒนา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขต และประเภทคะแนนรวม ป.5 ได้อันดับ ที่ 3 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว


- ด.ช.พัฒนพร สุขตะโก ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’56 ในวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของเขต และประเภทคะแนนรวม ป.6 ได้อันดับ ที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ธนัญญา พัฒนาพงษ์สถิตย์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ (ภาษาอังกฤษ – ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) พร้อมโล่รางวัล การแข่งขัน “Fashion Island English – Chinese Champion Cup 2014”

- ด.ช.พัฒนพร สุขตะโก ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะเกมคณิตศาสตร์ (หมากฮอส) ระดับประถมศึกษา ในงานโพธิสารนิทรรศ 56 “กิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันสากล”

- ด.ช.ธัชชวิน ลือวิริยะพันธ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Spelling Bee ระดับประถมศึกษา ในงานโพธิสารนิทรรศ 56
“กิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันสากล”

- ด.ญ.ณัฐณิชา เกาศล, ด.ช.กุลวุธ มากกมลธรรม และ ด.ช.นพกร จิระวรานันท์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับประถมศึกษา ในงานโพธิสารนิทรรศ 56 “กิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันสากล”

- ด.ญ.ญาณพิชญ์ ธีรฉัตรวัฒน์ ชั้น ป.3 ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

- ด.ช.ภคชนม์ เจติยสุวรรณ ชั้น ป.5 ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

- ด.ญ.ณัทธมนต์ เมฆธน ชั้น ป.5 ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
 

ด.ญ.ญาณพิชญ์ ธีรฉัตรวัฒน์  ได้รับเกียรติบัตร
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 องกรุงเทพมหานคร(ภาค) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 22 ของบริษัท เสริมปัญญา


- ด.ญ.ญาณพิชญ์ ธีรฉัตรวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การแข่งขัน ทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.


- ด.ญ.ปานชีวา ภู่ชยพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ในงานนิทรรศการวิชาการ “6 ทศวรรษ มัธยมวัดนายโรง”

- ด.ญ.ณัทธมนต์ เมฆธน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ในงานนิทรรศการวิชาการ “6 ทศวรรษ มัธยมวัดนายโรง”

- ด.ญ.ธนัญญา พัฒนาพงษ์สถิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ในงานนิทรรศการวิชาการ “6 ทศวรรษ มัธยมวัดนายโรง”

- ด.ญ.ณัทธมนต์ เมฆธน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ โพธิสารนิทรรศ 57 “ห้ารอบพระเทพรัตน์ฯ โพธิสารนิทรรศ เฉลิมราชกุมารี ( Potisarn Exhibition : The Celebrations of HRH Princess
Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary )”

- ด.ญ.ปานชีวา ภู่ชยพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ โพธิสารนิทรรศ 57 “ห้ารอบพระเทพรัตน์ฯ โพธิสารนิทรรศ เฉลิมราชกุมารี ( Potisarn Exhibition : The Celebrations of HRH Princess
Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary )”

- ด.ช.ภาสวิชญ์ กุณาศล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ของเขตบางพลัด และประเภทคะแนนรวม ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.เปรมภัค หวังสว่างกุล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาภาษาอังกฤษ อันดับ 2 ของเขตบางพลัด และประเภทคะแนนรวม ป.2 ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.เปมิกา ธนบุณยวัฒน์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ประเภทคะแนนรวม ป.2 ได้อันดับที่ 3 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.กัญญศร งามแสนเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ประเภทคะแนนรวม ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.วศะรุจ จึงเจริญพาณิชย์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ประเภทคะแนนรวม ป.3 ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.ภูศร งามแสนเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของเขตบางพลัด และประเภทคะแนนรวม ป.3
ได้อันดับที่ 3 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.กฤติน นิวาสุวรรณ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อันดับ 1 ของเขตบางพลัด จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ธนาภา หวังสว่างกุล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อันดับ 1 ของเขตบางพลัด จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ญาณพิชญ์ ธีรฉัตรวัฒน์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อันดับ 1 ของเขตบางพลัด และประเภทคะแนนรวม ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.เมทิกา ไทยแหลมทอง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ประเภทคะแนนรวม ป.4 ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.ธาวิน ทรัพย์มหาอุดม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ประเภทคะแนนรวม ป.4 ได้อันดับที่ 3 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.นัยน์ปพร สมบัติชัยศักดิ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ประเภทคะแนนรวม ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ณัฏฐณิชา ขุนทอง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ประเภทคะแนนรวม ป.5 ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.ปัณณฑัต เล้าสืบสกุล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของเขตบางพลัด และประเภทคะแนนรวม ป.5 ได้อันดับที่ 3 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ศมนวรรณ พรรณพูลทรัพย์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อันดับ 1 ของเขตบางพลัด จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.พลภูมิ รักจรรยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของเขตบางพลัด และประเภทคะแนนรวม ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.รัชณัฏฐ์ กิจสิวะเวช ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ของเขตบางพลัด และประเภทคะแนนรวม ป.6 ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ช.แทนคุณ พ่วงชิงงาม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทำคะแนน PRE – GIFTED & EP’57 ในวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ของเขตบางพลัด และประเภทคะแนนรวม ป.6 ได้อันดับที่ 2 ของเขต จากชมรมบัณฑิตแนะแนว

- ด.ญ.ณัทธมนต์ เมฆธน และ ด.ช.ภคชนม์ เจติยสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติคุณ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ในงาน “มหรรณพ์นิทรรศวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรมน้อม ฯ ถวายพ่อหลวง”

- ด.ญ.ณัทธมนต์ เมฆธน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

- เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท ในการแข่งขันกิจกรรม Taamkru TKAT Season 4 ระดับอนุบาล

- เด็กชายกฤตชพัฒน์ ดีประเสริฐวงศ์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท ในการแข่งขันกิจกรรม Taamkru TKAT Season 4 ระดับอนุบาล

- เด็กชายภคพล คุณารักษ์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท ในการแข่งขันกิจกรรม Taamkru TKAT Season 4 ระดับอนุบาล

- เด็กชายณัฐพงษ์ ศักดิ์พานิช นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกิจกรรม Taamkru TKAT Season 4 ระดับเตรียมประถม

 

 
ด้านความสามารถพิเศษ

-

เด็กชายภคชนม์ เจติยสุวรรณ และเด็กชายสุวิจักขณ์ บัวมีธูป ได้รับรางวัลในการประกวดวาดภาพ โครงการมหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ในระดับนานาชาติ ประเภทรางวัล Excellence ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 
-
รองชนะเลิศ อ่านฟังเสียงศรีนคร ธนาคารศรีนคร
 
-
ชนะเลิศการพูดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
 
-
ถ้วยชนะเลิศ ประเภทสร้างสรรค์บนความพอเพียง การนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
 
-
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คณิตคิดเร็ว 2 ครั้ง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว สมาคมลูกคิดนานาชาติไต้หวัน,สิงคโปร์
 
-
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประกวดวงสตริงระดับประถม ชิงแชมป์ประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
 
-
รองชนะเลิศ ประกวดพิธีกรเด็ก MC Contest งานวันเด็กแห่งชาติ MCOT องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 
-
นักร้องยุวชนดีเด่นแห่งประเทศไทย เพลงสากล บริษัท KPN
 
-
โล่รางวัลชนะเลิศวงดุริยางค์เมโลเดียน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรโรตารี่แห่งประเทศไทย
 
-
วงดุริยางค์ อนุบาล 3 แสดงต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
-
รางวัลชมเชย อันดับ 2 การประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาลชิงแชมป์ประเทศไทยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
-
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ แก่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุน มหกรรมดนตรี เมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4
 
  - ด.ช.จีระนิณท์ สันติปรีดาธรรม, ด.ช.เอกสิทธิ์ อุดมมั่นถาวร, ด.ช.วีรศักดิ์ พาหุกาญจน์ ด.ญ.มันตรินี ฉัตรสุวรรณ และด.ช.สมชาติ สุขเกษม ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด วาดภาพ โครงการมหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ในระดับนานาชาติ รับเงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล
 
  - ด.ญ.วลีสิริ จันชะนะกิจ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดคัดลายมือแบบหัวกลมในงานนิทรรศ์วิชาการ “1 ห้องเรียน 1 โครงงานเปิดบ้านมหรรณพ์”
   
 


  - ด.ญ.เจตนิพัทธ์ อุษณรัศมี ได้รับคัดเลือกในโครงการประกวดผลงานทางจินตนาการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2014 ได้ผ่านเข้าสู่รอบการนำเสนอผลงานกระดาษ จินตนาการ จำนวน 120 ผลงาน จากจำนวนผลงานทั้งหมด 10,539 ผลงาน ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
 
  - ด.ญ. ภัทรภร เจริญผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล การแข่งขันประกวดเล่านิทาน (กลุ่มสาระภาษาไทย) ในงานนิทรรศการวิชาการ “6 ทศวรรษ มัธยมวัดนายโรง”
 
  - ด.ญ.ภัทรภร เจริญผล ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ในงาน “มหรรณพ์นิทรรศวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรมน้อม ฯ ถวายพ่อหลวง”
 
 
 

- เด็กหญิงชลิดา ปัทมะเสวี นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมแข่งขัน THE BANGKOK GYMNASTICS (Moose Game) Invitational Meet 2015 at Thai Canadian Community Sport ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง แบ่งเป็น 2 เหรียญทอง และ 4 ริ้บบิ้นทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558