:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
หลักสูตรสายสามัญ
 

ระดับอนุบาล:

ยึดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของ Dr.Maria Montessori เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นสื่อกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความหมาย และสามารถตอบสนองต่อการ
รับรู้ของสมองในวัย 0-6 ปี พัฒนาเด็กแบบองค์รวม นำสื่อนวัตกรรมการสอน
จากต่างประเทศ Montessori, Whole Language, Project Approach,
Storyline Method เป็นหลักในการจัดกิจกรรมประจำวัน และเสริมการเรียนรู้
จากนวัตกรรมอื่นอีกตามความเหมาะสม

   

ระดับประถม:

สอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาฉบับโรงเรียนธรรมภิรักษ์ สอน8กลุ่มสาระเสริมภาษาอังกฤษ
โดยครูเจ้าของภาษา  เสริมภาษาจีนกลาง Mandarin เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการใช้นวัตกรรม การสอน Storyline Method และ Project Approach
เปิดโอกาสให้นักเรียน ฝึกคิด แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง จัดกิจ
กรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ที่พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาทให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น

   
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Extra English Program)
ระดับอนุบาล
ภาษาอังกฤษ:
ระดับอนุบาล 1 ครูต่างชาติสอนวันละ 1 ชั่วโมง ครูไทยทบทวน 1 ชั่วโมง
ระดับอนุบาล 2-3 ครูต่างชาติสอนวันละ 2 ชั่วโมง ครูไทยทบทวน 1 ชั่วโมง
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม บูรณาการ คณิต-วิทย์ และอ่าน-เขียนตามหลัก
Whole language, Project Approach และ Storyline Method เสริมกิจกรรม
พื้นฐานคณิต-วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ 10% กิจกรรมต่างๆ เหมือนหลักสูตรปกติ
ระดับประถม
ภาษาอังกฤษ:
ครูต่างชาติสอนวันละ 2 ชั่วโมง ครูไทยทบทวน 1 ชั่วโมง คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ : เสริมใบงาน แบบฝึกหัดต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ สอนบูรณาการ
สหวิทยาการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีกิจกรรมเสริมครบเหมือน หลักสูตรปกติ เรียนผ่านการปฏิบัติโครงงาน Project
Approach และ Storyline Method
หลักสูตร TPR Tri Genius

เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  จุดเน้น TPR Tri – Genius เน้นเก่งคณิต คิดเป็นวิทยาศาสตร์ สื่อสารคล่อง 2 ภาษา
โครงสร้างหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ คณิต วิทย์ อังกฤษ
  *สอนภาษาอังกฤษ 12 คาบ/สัปดาห์ ครูต่างชาติ 8 คาบ ฝึก 3 ทักษะ
  Listening,Speaking,reading ครูภาษาอังกฤษ 4 คาบทบทวนย้ำ Grammar ใช้
  หนังสือเรียนจากต่างประเทศ เสริมชีท คณิต – อังกฤษ และ วิทย์ – อังกฤษ
*คณิตศาสตร์ 6 คาบ / สัปดาห์ เนื้อหา 3 คาบ ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก 2 คาบ  เนื้อหา เข้มข้นตามแนว สสวท ( สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
*วิทยาศาสตร์ 5 คาบ / สัปดาห์ เนื้อหา 3 คาบ ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก 2 คาบ   เนื้อหา เข้มข้นตาม สสวท ( สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
*เรียนครบ 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรชั้นพื้นฐาน 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนและสื่อการสอน

*ห้องเรียนปรับอากาศ

*ใช้สื่อกระดานอิเลคโทรนิกส์ “ Multimedia Active Board “

*สื่อคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จากต่างประเทศและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร Gakken จากญีปุ่น

*สอบถามรายละเอียด รับสมัครที่ห้องการเงินโรงเรียนธรรมภิรักษ์ รุ่งประชา
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด
ห้องเรียนละ 25 คนเท่านั้น
*นักเรียนรับสิทธิตาม โครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล 5 รายการ   ค่าธรรมเนียมการเรียน หนังสือ อุปกรณ์
ชุดนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และนมโรงเรียน

 

ทุกหลักสูตร สอนภาษาจีนกลาง คอมพิวเตอร์ , ดนตรีสากล , ว่ายน้ำ