:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
ระเบียบการสมัครเรียน
 
ชั้นเรียน / อนุบาล

 
TPR Day Care อายุ 1 ปีครึ่ง - 3 ปี
  เตรียมอนุบาล อายุ 2 ปีครึ่ง - 3 ปี
  อนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3 ปี - 6 ปี
  ประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุประมาณ 7 ปี - 12 ปี
 
วัน เวลา รับสมัคร
  รับสมัครตลอดปี ทั้งนักเรียนใหม่และแทรกชั้นเรียนระหว่างปี ชมโรงเรียน
ขอระเบียบการ ค่าใช้จ่ายประมาณการ ปี 2558
 
ระดับอนุบาล
สามัญ
25,000 ++
 
 
Extra
35,000 ++
 
ระดับประถม
Tri Genius  
35,000 ++
    TPR Day Care เดือนละ 6,000 บาท
    รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ หนังสือเรียน
อุปกรณ์ กิจกรรมพละน้ำ คอมพิวเตอร์ ดนตรี
       
    สมัครเรียนโดยตรงที่โรงเรียน
    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาราชการ
    วันเสาร์ 08.30 น. - 15.00 น.
       
ค่าธรรมเนียมการเรียน
  โรงเรียนรับสิทธิตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ผู้ปกครองได้รับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน เบิกได้ ตามสิทธิ