//
:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
มาสเตอร์สะอาด ธรรมภิรักษ์
  ครุศาสตร์บัณฑิต เอกปฐมวัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประสบการณ์    
  ตำแหน่งครูประจำชั้น โรงเรียน
  เซนต์คาเบรียล กว่า 16 ปี
  ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทั้งภายใน
  ประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมภิรักษ์
ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ (Executive Psy.D)
Doctor of Psycholoty in Oragnization Management
จาก Alliant international University (CSPP Califormia
School of Professional Psychology อเมริกา
- (MED.) Master of Education in Primary School
 
Management, Bristol University อังกฤษ
- Mini Master of Education การศึกษาปฐมวัย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-  Montessori Diploma การศึกษาอนุบาล
 
แบบมอนเตสซอรี่  (Montessori Method for children)
จาก Maria Montessori Training Organization,
London
- Certificate การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) 
 
จาก Golda Meir Mount Carmel International 
Training Center ประเทศอิสราเอล
-  Early Childhood Education Workshop
 
ฝึกอบรมการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood
Education Programs)  จาก University of
California Los Angeles (UCLA) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ประสบการณ์
- นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 
คนที่ 13 (2549-2552)
- กรรมการวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิก
  แห่งประเทศไทย (2549-ปัจจุบัน)
- กรรมการสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 
(2549-ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก
  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  (2546-ปัจจุบัน)
- ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมด้านการศึกษาในประเทศ
 
และต่างประเทศ มากกว่า 15 ปี
- ครูผู้สอนอนุบาลแบบ Montessori ประเทศอังกฤษ
- วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
แบบมอนเตสซอรี่ การบริหารโรงเรียน นวัตกรรมการ
ศึกษา ให้กับโรงเรียนอนุบาล-ประถมและ สถาบัน-
ราชภัฏต่างๆ
- ประธานอำนวยการจัดงาน “มหกรรมดนตรีเมโลเดียน
  อนุบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่ 2”
   
   
ที่ปรึกษา-หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
มาสเตอร์สมพงศ์  ศรีสุระ
 
- B.A.English Literature ,Madras University ,India
- ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ประสบการณ์
- ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 
(2509 - 2512)
- ครูใหญ่และผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 
(2515 - 2520)
- ครูใหญ่และผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  (2521 - 2526)
- ครูใหญ่โรงเรียนธรรมภิรักษ์ (2528 - 2530)
- ผู้จัดการฝ่ายการขายต่างประเทศ บริษัท แอโร่มาสเตอร์ 
  อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท บอร์ดอินดัสตรีไทยแลนด์ และ
  บริษัทบิทไวส์ (ประเทศไทย) (2531 - 2554)
   
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์
และรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมภิรักษ์
ครูชไมพร ชคัตตรัยกุล
- ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
สถาบันราชภัฏธนบุรี
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
-  Mini Master of Education การศึกษาปฐมวัย  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์
- คุณครูประจำชั้นอนุบาลของโรงเรียนธรรมภิรักษ์
กว่า 15 ปี
- บริหารงานด้านวิชาการในระดับอนุบาลมากกว่า 15 ปี
- ผ่านการฝึกอบรมและดูงานด้านการศึกษาอนุบาล
ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น จากชมรมผู้บริหาร
โรงเรียนฆราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม

ครูสมควร เสือเทศ
- ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
สถาบันราชภัฏธนบุรี
- ปริญญาตรี  เอกวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร Mini Master of Education   
ด้านการพัฒนานักบริหารและผู้จัดการการศึกษาระดับสูง
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ประสบการณ์
- ผู้ประสานงานโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษากรุงเทพ เขต 3
- ครูหัวหน้างานวิชาการประถม มากกว่า 20 ปี
- ผ่านการฝึกอบรมดูงานด้านการศึกษา จากสถาบัน
 
และโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น จากชมรมผู้บริหาร
  โรงเรียนฆราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

ครูพนิดา พุฒิแสงจันทร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการครอบครัว
 
และเด็ก)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- ผ่านการฝึกอบรมและดูงานจากโรงเรียนและหน่วยงาน
 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอนุบาล มากกว่า 12 ปี
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูระดับบริหารดีเด่น จากชมรม
  ผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม

ครูบุศรินทร์ มะปะโม
- ประสบการณ์ในอาชีพครู ระดับอนุบาล-ประถม
มากกว่า 15 ปี
- ผ่านการอบรมดูงานด้านการศึกษาจากสถาบัน
และโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูระดับบริหารดีเด่น จากชมรม
ผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
   
   
หัวหน้าประสานงานโปรแกรมภาษาอังกฤษ

ครูสุธาดา นามวงศ์
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์
- เลขานุการผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- วุฒิบัตรผ่านการอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สมาคมครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- ผ่านการอบรมและดูงานด้านการศึกษา
  จากสถาบันและโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูระดับบริหารดีเด่น จากชมรม
ผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ