:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 
ที่อยู่และแผนที่ตั้ง

 

โรงเรียนธรรมภิรักษ์ (รุ่งประชา)
22 ถ.รุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร. 0-2433-5509, 0-2433-5512, 02-434-4133-6

โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ (เทเวศร์)
198/4 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร. 0-2281-3983, 0-2281-4010
 
แผนที่ตั้ง
 
 สถานที่ตั้งโรงเรียนธรรมภิรักษ์ (รุ่งประชา)
 
 
สถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ (เทเวศร์)