:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 

เป้าหมาย

1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีตามมาตรฐานของสังคมไทยรู้จักหน้าที่

และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

   
2. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์มีทักษะ
ในการดำรงชีวิตและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่

 

3. ครูและบุคลากรทุกคน มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีความรู้

ความสามารถ มีจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ
 

4. การบริหารการจัดการของโรงเรียนเป็นระบบและมีความคล่องตัว

 
5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และให้การช่วยเหลือแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม