หน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลด

แผนที่ตั้ง

ติดต่อ/สอบถาม

:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
 
VDO
 

ผลงานและรางวัล

 

รางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับประถมศึกษา

เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร

โดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

โล่เกียรติยศรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ

   

นักเรียนเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

   

- ผู้อำนวยการรับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ มากกว่า

ร้อยละ 50 จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

   


- ผู้อำนวยการรับรางวัลจากบริษัท แปลน ฟอร์

คิดส์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนดีเด่น

และส่งเสริมการอ่านของเด็ก ตามแนวการเรียนรู้

ภาษาธรรมชาติ แบบองค์รวมในโครงการ “นิทาน

เพื่อนรัก” มาตลอดระยะเวลา 10 ปี


 

       ผู้อำนวยการรับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

 

   
 
 

- รางวัลเกียรติบัตร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน จากสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


- รางวัลเกียรติบัตรมีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2552 ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ระดับเหรียญทอง จากสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


- เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งและบนเวที เนื่องในการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยคณะกรรมการการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช”

- โล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
 วิชาการ งานนิทรรศการ “มหรรณพ์นิทรรศการวิชาการ”
 ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 จากโรงเรียนมหรรณพาราม


- พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร-
ราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ แก่โรงเรียนธรรมภิรักษ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ประทาน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553

- รางวัลเกียรติบัตรมีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มากกว่าร้อยละ 50 จากสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ครั้งที่ 9
ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น โดย
ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียนดีเด่นระดับประถม – มัธยม ประจำปี 2554
จาก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

- เกียรติบัตรเข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียน อนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
 

- พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา-
ทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ แก่
โรงเรียนธรรมภิรักษ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนมหกรรม
ดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประทาน ณ วันที่ 15
 มกราคม 2555
 

- เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมการอ่านใน
โครงการ “11th NANMEEBOOKS READING CLUB” โดยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการและอ่านหนังสือครบตามกำหนดในโครงการ “11th NANMEEBOOKS READING CLUB” โดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
 


- โล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ในงาน “มหรรณพ์นิทรรศวิชาการ เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาเซียน” ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 จากโรงเรียนมหรรณพาราม
 

- ประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียน
ฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

- รางวัลเกียรติบัตร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน จากสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

- รางวัลเกียรติบัตร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่า ร้อยละ 50 จากสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

- เกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัยและประถมศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

- โล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ มหรรณพ์นิทรรศวิชาการ “1 ห้องเรียน 1 โครงงาน สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จากโรงเรียนมหรรณพาราม

 

  - เกียรติบัตร เข้าร่วมประกวดกล่าว
สุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ


- ประกาศนียบัตร การผ่านกระบวนการเรียนรู้
จากกิจกรรมแรลลี่ขยะแปลงร่างสร้างสุข
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)


- ตัวแทนโรงเรียนธรรมภิรักษ์ / โรงเรียน
อนุบาลธรรมภิรักษ์ เทเวศร์ เข้ารับ
ตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2555


- ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
ธรรมภิรักษ์เทเวศร์ รับเกียรติบัตร โรงเรียน
อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ เป็นโรงเรียนเอกชน
ที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย ดีมาก ปีการศึกษา2556
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.)

 

- ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการตรวจประเมิน
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคาร-
สถานที่ตามมาตรฐาน Clean and Green
ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับ ดีเลิศ

- รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา รับรางวัล
ผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)  ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)
 
   
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
   
-ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา รับรางวัล
ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.)
   
- ตัวแทนครูรับรางวัลโล่ชนะเลิศ ระดับเยี่ยมพร้อมเงินรางวัลจากโครงการ “การดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน” จัดโดย สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร
   
- ผู้อำนวยการ รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา
ที่สนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยดีเด่น ในการแข่งขัน
TKAT Season 4
   
- ผู้อำนวยการ เข้ารับโล่เกียรติยศ รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ