:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 

โล่เกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น

โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

และครูแกนนำดีเด่น

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3

 

ครูสมควร
ครูชไมพร
ครูสุธาดา
(ผู้บริหารดีเด่น ปี 2552) (ผู้บริหารดีเด่น ปี 2552) (ผู้บริหารดีเด่น ปี 2552)

.
.
ครูพนิดา

ครูปัญจพร

ครูโสภี
(ผู้บริหารดีเด่น ปี 2550) (ผู้บริหารดีเด่น ปี 2552) (ผู้บริหารดีเด่น ปี 2552)

ครูสุดารัตน์
ครูรัตนา
ครูวรันธร
(ครูแกนนำ ปี 2550) (ครูดีเด่น ปี 2549) (ครูดีเด่น ปี 2552)

ครูจิรวรรณ
ครูปรียาภรณ์
ครูธัญญาภรณ์
(ผู้บริหารดีเด่น ปี 2552) (ครูแกนนำ ปี 2550) (ครูดีเด่น ปี 2550)

ครูสมปอง
ครูสาลิน
ครูสายพิณ
(ครูดีเด่น ปี 2552) (ครูดีเด่น ปี 2549) (ครูดีเด่น ปี 2552)

ครูบุศรินทร์
ครูกมลทิพย์
ครูกาญจนา ฉลองกลาง
(ผู้บริหารดีเด่น ปี 2552) (ครูดีเด่น ปี 2552) (ผู้บริหารดีเด่น ปี 2554)

ครูประภาพรรณ ธูปมงคล
ครูศิริพร อุบลพฤกษ์
ครูศิริรัตน์ เชยนาม

(ครูดีเด่น ปี 2554)

(ครูดีเด่น ปี 2554)

(ครูดีเด่น ปี 2554)

ครูอุบลลักษณ์ พยัคฆชนม
ครูขัดสะมาลี แพงคูณ
ครูศิริพร คำไพ

(ผู้บริหารดีเด่น ปี 2554)

(ครูดีเด่น ปี 2556) (ครูดีเด่น ปี 2556)
     

 
ครูอรุวรรณ แย้มเดช ครูวีรนุช ภู่วิบูลย์พาณิชย์  
(ครูดีเด่น ปี 2556) (ครูดีเด่น ปี 2556)