:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ปี 2554
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนธรรมภิรักษ์

ขอบ่งชี้ ระดับคุณภาพ
 มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดี
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดี
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก
 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
 ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ดีมาก
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
 ของสถานศึกษา
ดีมาก
 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ดีมาก
 มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
 ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก
 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
 มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง
 การปฏิรูปการศึกษา
ดีมาก
 มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
 ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก
 มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
 ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ปี 2554
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา โรงเรียนธรรมภิรักษ์

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ประถมศึกษา )
ระดับคุณภาพ
 มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดี
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ แลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดี
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดี
 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
 ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 และวัตถุประสงค์ ของการจัดสถานศึกษา
ดีมาก
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
 ของสถานศึกษา
ดีมาก
 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ดีมาก
 มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
 ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก
 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
 มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง
 การปฏิรูปการศึกษา
ดีมาก
 มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
 ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดี
 มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
 ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก