:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO
 

บุคลากรดีเด่นประจำปี 2553 ของโรงเรียน

ประเภทครูผู้มีมารยาทงามอย่างไทย

ระดับประถม ครูปัญจนารถ เอี่ยมสะอาด
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูจารุณี ค่อมสิงห์
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูศันสนีย์ ปิ่นวาสี


ประเภทครูผู้รักษาระเบียบวินัยยอดเยี่ยม

ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูศิริพร อุบลพฤกษ์
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูวลัยลักษณ์ บางยี่ขัน


ประเภทครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์และมีภาวะผู้นำสูง

ระดับประถม ครูรัตนา นิวาสุวรรณ
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูเอื้องคำ เลไธสง
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูธันยพร บางยี่ขัน

ประเภทครูผู้มีความสามารถในการดูแลนักเรียน

ระดับประถม ครูจิรวรรณ สุขัมศรี
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูพรลภัท ขันเทศ
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูธัญญาภรณ์ หาญบูรณะพงศ์


บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2554 ของโรงเรียน

ประเภทครูผู้มีมารยาทงามอย่างไทย

ระดับประถม ครูกัลป์ปภัส จงหิรัญทิพย์
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูอรทัย วิจิตรชาติ
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูศิริพร คำไพ


ประเภทครูผู้รักษาระเบียบวินัยยอดเยี่ยม

ระดับประถม ครูวีรนุช ภู่วิบูลย์พาณิชย์
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูจารุณี ฉายะยันตร์
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูรัชนีภรณ์ วันทาพรม

ประเภทครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์และมีภาวะผู้นำสูง

ระดับประถม ครูบุศรินทร์ มะปะโม
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูโสภี เสือก้อน
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูอรุวรรณ แย้มเดช
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูสุดารัตน์ ภักดีสวัสดิ์

ประเภทครูผู้มีความสามารถในการดูแลนักเรียน

ระดับประถม ครูรัตนา นิวาสุวรรณ
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูปรียาภรณ์ ชมสิน
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูสาลิน สุจิต

ประเภทครูดีติดดาว

ดาวทอง

ระดับประถม ครูวรันธร มากโภคา
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูจารุณี ฉายะยันตร์
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูพนิดา พุฒิแสงจันทร์
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูสาลิน สุจิต

ดาวเงิน

ระดับประถม ครูจิรวรรณ สุขัมศรี
ระดับประถม ครูสมปอง จันนวล
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูศิริพร อุบลพฤกษ์
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูอรุวรรณ แย้มเดช
ระดับอนุบาล(รุ่งประชา) ครูโสภี เสือก้อน
ระดับอนุบาล(เทเวศร์) ครูสุดารัตน์ ภักดีสวัสดิ์

บุคลากรดีเด่นประจำปี 2555 ของโรงเรียน

ประเภทครูผู้มีมารยาทงามอย่างไทย

ระดับประถม ครูประภาพรรณ   ธูปมงคล
ระดับอนุบาล (รุ่งประชา) ครูนิธินันท์ แดงโชน
ระดับอนุบาล (เทเวศร์) ครูชวันรัตน์ อธิวัฒน์ไกลกุล

ประเภทครูผู้รักษาระเบียบวินัยยอดเยี่ยม

ระดับประถม ม.สมศักดิ์ โยธารักษ์
ระดับอนุบาล (รุ่งประชา) ครูเอื้องคำ เลไธสง
ระดับอนุบาล (เทเวศร์) ครูพนิดา สวนไธสง

ประเภทครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์และมีภาวะผู้นำสูง

ระดับประถม ครูไพรินทร์ จันทร์แก้ว
ระดับอนุบาล (รุ่งประชา) ครูพรจันทร์  โพธิ์แสง
ระดับอนุบาล (เทเวศร์) ครูขัดสะมาลี    แพงคูณ

 ประเภทครูผู้มีความสามารถในการดูแลนักเรียน

ระดับประถม ครูสุมนา ไทยแหลมทอง
ระดับอนุบาล (รุ่งประชา) ครูวิรัลฐิตา ครูทอง
ระดับอนุบาล (เทเวศร์) ครูกมลทิพย์ ทวีวัฒน์

 
ประเภทครูติดดาว


ดาวทอง

ระดับประถม ครูรัตนา  นิวาสุวรรณ
ระดับอนุบาล (รุ่งประชา) ครูจารุณี ฉายะยันตร์
ระดับอนุบาล (เทเวศร์) ครูธัญญาภรณ์ หาญบูรณะพงศ์

ดาวเงิน 

ระดับประถม ครูวรันธร      มากโภคา
ระดับอนุบาล (รุ่งประชา) ครูอรวรรณ         แย้มเดช
ระดับอนุบาล (เทเวศร์) ครูสาลิน    สุจิต

บุคลากรดีเด่นประจำปี 2556 ของโรงเรียน

ประเภทครูผู้มีมารยาทงามอย่างไทย

ระดับประถม

ครูรดานิต

สีโนรักษ์

ระดับอนุบาล (รุ่งประชา)

ครูฎารารัตน์

บุตรจินดา

ระดับอนุบาล (เทเวศร์)

ครูชญาดา

หน่อทองคำ

ประเภทครูผู้รักษาระเบียบวินัยยอดเยี่ยม

ระดับประถม

ครูจิรวรรณ

สุขัมศรี

ระดับอนุบาล (รุ่งประชา)

ครูเอื้องคำ

เลไธสง

ระดับอนุบาล (เทเวศร์)

ครูเพ็ญวิภา

ศรีมณี

ประเภทครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์และมีภาวะผู้นำสูง

ระดับประถม

ครูวรันธร

มากโภคา

ระดับอนุบาล (รุ่งประชา)

ครูพิมพ์พิชชา

ตุ่มพลอย

ระดับอนุบาล (เทเวศร์)

ครูชวันรัตน์

อธิวัฒน์ไกรกุล

 ประเภทครูผู้มีความสามารถในการดูแลนักเรียน

ระดับประถม

ครูศีลวกุล

สมสุวรรณ

ระดับอนุบาล (รุ่งประชา)

ครูแววตา

ใจเด็ด

ระดับอนุบาล (เทเวศร์)

ครูภัทรศยา

กิจประชุม

ประเภทครูติดดาว

ดาวทอง

ระดับประถม

ครูรัตนา

นิวาสุวรรณ

ระดับอนุบาล (รุ่งประชา)

ครูจารุณี

ฉายะยันตร์

ระดับอนุบาล (เทเวศร์)

ครูสาลิน

สุจิต

ดาวเงิน 

ระดับประถม

ครูไพรินทร์

จันทร์แก้ว

ระดับอนุบาล (รุ่งประชา)

ครูวิรัลฐิตา

ครูทอง

ระดับอนุบาล (เทเวศร์)

ครูกัญญาณัฐ

กริงลัมย์