:: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ :: www.thampirak.ac.th ::
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ
ประวัติผู้บริหาร
เป้าหมาย
เกียรติคุณโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพฯ
ผู้บริหารและครูผู้สอนดีเด่น
บุคลากรดีเด่น
หลักสูตร
การสมัคร
สื่อนวัตกรรม,ทฤษฏีการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/ห้องกิจกรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลงานนักเรียน
ศิษย์เก่าทำชื่อเสียง
แผนที่ตั้ง
ภาพกิจกรรม
VDO

 

 

 

 

TPR  Day  Care

บ้านพัฒนาเด็กธรรมภิรักษ์
 
“ดูแล  ใส่ใจ  ให้ความรัก  มอบความรู้  สู่พัฒนาการสมวัย”

 หลักการพัฒนาเด็ก   ดูแล 3 ด้าน

     1. สุขภาพกาย
    เจริญเติบโต  แข็งแรง  พัฒนาการ  น้ำหนัก  ส่วนสูงสมวัย

2.
 สุขภาพใจ
    เลี้ยงดูให้มีความสุข  ร่าเริง  แจ่มใส  ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

3. สุขภาพสมอง
    จัดกิจกรรมพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก ซีกซ้าย – ซีกขวา อย่างสมดุล

 กิจกรรมประจำวัน

     ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกม  เพลง  สื่ออุปกรณ์  เน้นทักษะ 4 ด้าน

     1. างกายแข็งแรง
    ฝึก
Body Movement และ Brain Gym ให้ร่างกายเคลื่อนไหว
    คล่องแคล่ว ทรงตัวดี
สร้างสมดุลของสมองซีกซ้าย – ขวา

     2. สมองฉับไว
    เล่นสื่ออุปกรณ์เสริมความคิด ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อการเรียนรู้
    ศาสตร์ – ศิลป์ทุกแขนง

     3.นูอยู่ได้ในสังคม
    ฝึกการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน มารยาทสังคม
    ตามแบบไทยอย่างสมวัย

     4. สริมส่งภาษา
    ฝึกทักษะการสื่อสาร ใช้ภาษาได้ถูกต้องสมวัย

 การจัดบรรยากาศ

ห้องดูแลเด็กปรับอากาศ แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

-  ใช้สื่ออุปกรณ์การสอนจากต่างประเทศ

-   บ้านบอล

-   กระบะเล่นน้ำ เล่นทราย

-   เครื่องเล่นสนาม และแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน